Apel către Joe BIDEN și Vladimir PUTIN, din partea inițiatorului și organizatorului Podului de Flori, Gheorghe Gavrilă COPIL

Cu noi este Dumnezeu
Domnul și Maica Domnului
Domnilor Președinți Vladimir Putin și Joe Biden,
URGENT, URGENT, URGENT
ROMÂNIA REÎNTREGITĂ, STAT NEUTRU!
A se pune capăt Celui de al Doilea Război Mondial și Reîntregirea României nu au nici un fel de legătură cu tensiunile militare dintre Federația Rusă, Ucraina și Alianța NATO.

Cel de al Doilea Război Mondial, nu a luat sfârșit. Situația actuală, mai devreme sau mai târziu, va fi o sursă de destabilizare pe plan geopolitic. Nu se poate ajunge la o pace durabilă pe nisip mișcător.

Puneți capăt Celui de al Doilea Război Mondial! Doar poporului român nu i s-a restituit partea de răsărit a României, anexată de către URSS conform Pactului dintre URSS și Germania nazistă. Actuala graniță de răsărit a României este impusă de către URSS, prin forță armată, în interiorul României, pe râul Prut. Această parte de răsărit a României a rămas în interiorul Ucrainei. Prin desprindrea Ucrainei de Uniunea Sovietică, prin dobândirea independenței, Ucraina este în fapt, Imperiul Sovietic de Apus! România nu se mai învecinează cu URSS, ci cu Ucraina, care este astfel complice la una din cele mai cutremurătoare crime la adresa umanității. În Ucraina, partea de răsărit a României este în captivitate. E vorba de nordul Bucovinei și de Basarabia. Captivitatea cuprinde și Ținutul Herța și Insula Șerpilor.

Reîntregirea României înseamnă Unirea necondiționată a Republicii Moldova cu România, renunțarea Ucrainei la nordul Bucovinei, la nordul Basarabiei, la sudul Basarabiei, la Ținutul Herța și la Insula Șerpilor. Unirea necondiționată a Republicii Moldova cu România, înseamnă cu Transnistria. Nu există nici o excepție de la Unirea necondiționată.

Societatea Culturală București-Chișinău, Președinte
Gheorghe-Gavrilă Copil
bucuresti.chisinau@gmail.com
Partidul Noi, Getodacii! Președinte
Gheorghe Gavrilă Copil
partidulnoigetodacii@gmail.com
Revista Noi, Dacii!
Redactor
www.noidacii.ro
gheorghegavrilacopil@yahoo.com

God is with us
The Lord and the Mother of God
Presidents Vladimir Putin and Joe Biden,
URGENT, URGENT, URGENT
ROMANIA REUNITED, NEUTRAL STATE!
Ending World War II and Romania’s Reunification have nothing to do with military tensions between the Russian Federation, Ukraine and the NATO Alliance.

World War II has not ended. The current situation, sooner or later, will be a source of geopolitical destabilization. A lasting peace cannot be reached on quicksand. End World War II! Only the Romanian people were not given back the eastern part of Romania, annexed by the USSR according to the Pact between the USSR and Nazi Germany.

The current eastern border of Romania is imposed by the USSR, by armed force, inside Romania, on the Prut River. This eastern part of Romania remained inside Ukraine. By separating Ukraine from the Soviet Union, by gaining independence, Ukraine is in fact the Western Soviet Empire! Romania no longer borders the USSR, but Ukraine, which is thus complicit in one of the most shocking crimes against
humanity. In Ukraine, the eastern part of Romania is in captivity.

These are northern Bukovina and Bessarabia. Captivity also includes
Herta Land and Snake Island.

The reunification of Romania means the unconditional union of the Republic of Moldova with Romania, the renunciation of Ukraine in northern Bukovina, northern Bessarabia, southern Bessarabia, Herta
Land and the Island of Snakes. The unconditional union of the Republic of Moldova with Romania means with Transnistria. There is no exception to Unconditional Union.

Bucharest-Chisinau Cultural Society,
Gheorghe-Gavrila Copil, President
bucuresti.chisinau@gmail.com
We, Getodacs Party!
(Partidul Noi, Getodacii!)
Gheorghe-Gavrila Copil, President
partidulnoigetodacii@gmail.com
We, the Dacians!
Magazine
Editor
www.noidacii.ro
gheorghegavrilacopil@yahoo.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.